Γενικοί όροι χρήσης

1. Πεδίο Εφαρμογής και ισχύς

Οι Γενικοί Όροι του Pouliseto.gr καθώς και οι βάσει αυτών δεσμευτικοί κανονισμοί οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα με το παρόν, και συγκεκριμένα, η δήλωση προστασίας δεδομένων ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Pouliseto.gr και τη συμβατική σχέση μεταξύ του Pouliseto.gr και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο Pouliseto.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του Pouliseto.gr. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στην εφαρμογή και η χρήση των υπηρεσιών του Pouliseto.gr λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το Pouliseto.gr παρέχει στους επισκέπτες – μέλη της εφαρμογής πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κλπ.

Το Pouliseto.gr θέτει την εφαρμογή Pouliseto.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά και την απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων από τα ίδια τα μέλη ή και από επισκέπτες.

Ο εκάστοτε επισκέπτης - μέλος της εφαρμογής παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη - χρήση των σελίδων και υπηρεσιών της εφαρμογής, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Το Pouliseto.gr διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των εκάστοτε όρων χρήσης, με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες- μέλη του. Όλοι οι όροι χρήσης μαζί με τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών ισχύουν απαρεγκλίτως για όλα τα μέλη του Pouliseto.gr, τα οποία αποδέχονται τους όρους καθ’ ολοκληρίαν καθώς δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η εν μέρει αποδοχή των όρων χρήσης του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης, τα μέλη θα ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής και της ιστοσελίδας, η δε ισχύς των τροποποιηθέντων όρων θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών στην εφαρμογή και στην ιστοσελίδα. Κάθε μέλος - επισκέπτης του Pouliseto.gr αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης και λειτουργίας της εφαρμογής, όπως αυτοί διατυπώνονται κάθε φορά. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εν δυνάμει χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης και λειτουργίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και εφαρμογής οφείλει να μην τη χρησιμοποιεί.

Η χρήση της εφαρμογής διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού - Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για το εκάστοτε μέλος - επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως το μέλος - επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της εφαρμογής σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων μελών - επισκεπτών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής.

2. Αγορά στο pouliseto.gr

Α. Σκοπος

α) Το Pouliseto.gr θέτει την εφαρμογή Pouliseto.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά και την απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων από τα ίδια τα μέλη ή και από επισκέπτες.

β) Παράλληλα, το Pouliseto.gr, μέσω της εφαρμογής Pouliseto.gr, παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του για απόκτηση καινούριων (και όχι μεταχειρισμένων) προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων από τρίτους παρόχους/ηλεκτρονικά καταστήματα.

Β. ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στη συγκεκριμένη αγορά (βλ. ανωτέρω 2.Α.α) τα μέλη μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταξύ τους αγοραπωλησίες με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι αγοραπωλησίες που συνάπτονται μεταξύ των μελών δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τα μέρη αυτά. Η δε πραγματοποίηση της αγοραπωλησίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πωλητή και του αγοραστή.

Στην περίπτωση που τα μέλη πραγματοποιήσουν αγορές από τρίτους παρόχους/ηλεκτρονικά καταστήματα (βλ. ανωτέρω 2.Α.β), τα μέλη πραγματοποιούν τις εν λόγω αγορές με δική τους ευθύνη. Οι αγοραπωλησίες που συνάπτονται μεταξύ των μελών και των τρίτων παρόχων/ηλεκτρονικών καταστημάτων, δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνο τα μέρη αυτά. Η δε πραγματοποίηση της αγοραπωλησίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τρίτου παρόχου/ηλεκτρονικού καταστήματος και του αγοραστή.

Το Pouliseto.gr σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο στις αγοραπωλησίες αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών από τις αγοραπωλησίες που συνάπτουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται. Εξυπακούεται ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών σε σχέση με την μεταξύ τους αγοραπωλησία εξακολουθούν να ισχύουν και να τα δεσμεύουν κατά τα νομίμως προβλεπόμενα καθώς και κατά τις περί πωλήσεως διατάξεις του ΑΚ ακόμα και σε περίπτωση της για οποιαδήποτε λόγο διακοπής ή παύσης λειτουργίας του Pouliseto.gr.

Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ POULISETO.GR

Το Pouliseto.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών για την αγοραπωλησία των προϊόντων. Το Pouliseto.gr, οι εκπρόσωποι και οι εργαζόμενοι του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές. Το Pouliseto.gr προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτά έκαστο μέλος ή/και τρίτος πάροχος/ηλεκτρονικό κατάστημα στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα.

α) Το Pouliseto.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη ή/και από τους τρίτους παρόχους/ηλεκτρονικά καταστήματα, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης/μέλος και έκαστος τρίτος πάροχος/ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το Pouliseto.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη ή/και οι τρίτοι πάροχοι/ηλεκτρονικά καταστήματα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας.

β) Επίσης το Pouliseto.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αναρτούν προς πώληση τα μέλη της ή/και οι τρίτοι πάροχοι/ηλεκτρονικά καταστήματα. Το Pouliseto.gr συνιστά στα μέλη του να ελέγχουν διαρκώς τον κατάλογο με τα απαγορευμένα προϊόντα ο οποίος εμπλουτίζεται συνέχεια και δεσμεύει τα μέλη και τους τρίτους παρόχους/ηλεκτρονικά καταστήματα αφού η ανάρτηση προς πώληση προϊόντων από τον κατάλογο αυτό απαγορεύεται! Σε κάθε περίπτωση το Pouliseto.gr συνιστά την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνον νομίμων προϊόντων καθώς και αυθεντικών προϊόντων και προϊόντων στα οποία έχει δικαίωμα διάθεσής τους ο χρήστης/μέλος ή/και ο τρίτος πάροχος/ηλεκτρονικό κατάστημα. Η διάθεση προϊόντων που είναι απομιμήσεις, παραποιημένα προϊόντα, ρέπλικες (στο εξής μη αυθεντικά προϊόντα) απαγορεύεται, οι δε χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το Pouliseto.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται) στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τόσο τα μέλη όσο και οι τρίτοι πάροχοι/ηλεκτρονικά καταστήματα και για την ύπαρξη μη αυθεντικών προϊόντων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας.

3. Όροι εγγραφής και λύσης μελών

Με την εγγραφή στο Pouliseto.gr, δηλ. με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχειών και την αποδοχή των Γενικών Όρων, ο ενδιαφερόμενος γίνεται «Μέλος» του. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη.

Ουδεμία συνδρομή απαιτείται για την εγγραφή, τη συμμετοχή ως μέλος, τη χρήση της εφαρμογής Pouliseto.gr ή την παροχή υπηρεσιών από το Pouliseto.gr. Το Pouliseto.gr δύναται ανά πάσα στιγμή αναιτιολογήτως να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια ή όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του Pouliseto.gr να διακόψει την χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες της εφαρμογής και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών της εφαρμογής κάθε φορά που θεωρεί ότι οι χρήστες έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

Έκαστο μέλος φέρει το ίδιο την ευθύνη και το Pouliseto.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του ίδιου του μέλους αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και την ιδιότητά του ως νομικού ή φυσικού προσώπου, ως ιδιώτη, ως προμηθευτή/επιχείρηση ή ως επιτηδευματία. Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του Pouliseto.gr ως πωλητής είναι η εγγραφή ως μέλους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων. Το μέλος που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της εφαρμογής θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην εφαρμογή στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει επιμελώς το Pouliseto.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με email στο [email protected]. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του Pouliseto.gr επιβεβαιώνει μέσω email την ακύρωση της συμμετοχής και κλείνει τον αντίστοιχο λογαριασμό.

4. Διαδικασία Συναλλαγής

4.1 Αγοραπωλησιες μεταξυ των μελων/χρηστων

Εφόσον ο αγοραστής επιλέξει την αγοραπωλησία μέσω του Pouliseto.gr, θα πρέπει στη συνέχεια να επιλέξει έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής. Οι τρόποι πληρωμής είναι με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της EveryPay και μέσω αντικαταβολής. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Diners & Discover. Ο χρήστης/μέλος τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής από τον αγοραστή, αυτομάτως ένα mail από το Pouliseto.gr ενημερώνει τον πωλητή, ότι το αντικείμενο του πουλήθηκε και σύντομα θα επικοινωνήσει η μεταφορική εταιρία για να ορισθεί o ακριβής τόπος και χρόνος παραλαβής του προϊόντος. Ο πωλητής υποχρεούται να παραδίδει το προϊόν συσκευασμένο στην μεταφορική εταιρία και ευθύνεται πλήρως για το περιεχόμενο του και την περιγραφή / δήλωση αυτού». Εάν ο πωλητής για οποιοδήποτε λόγο, που αφορά στο πρόσωπό του, δεν παρέδωσε το προϊόν στο καθορισμένο τόπο και κατά τον συγκεκριμένο χρόνο που είχε προκαθοριστεί στην μεταφορική εταιρία, με αποτέλεσμα να πρέπει να επανακαθοριστεί νέος τόπος και χρόνος παραλαβής του προϊόντος, τότε ο πωλητής επιβαρύνεται με έξτρα χρέωση, την οποία καθορίζει η μεταφορική.

Αφού παραληφθεί το προϊόν της αγγελίας η μεταφορική εταιρία επικοινωνεί με τον αγοραστή για να καθοριστεί ο ακριβής τόπος και χρόνος για την παράδοση του προϊόντος της αγγελίας. Αν ο αγοραστής για οποιοδήποτε λόγο, που αφορά στο πρόσωπό του, δεν παραλάβει το προϊόν στον καθορισμένο τόπο και κατά τον συγκεκριμένο χρόνο που είχε προκαθοριστεί, από την μεταφορική εταιρία, με αποτέλεσμα να πρέπει να επανακαθοριστεί νέος τόπος και χρόνος παράδοσης του προϊόντος, τότε ο αγοραστής επιβαρύνεται με έξτρα χρέωση, την οποία καθορίζει η μεταφορική.

Αφού παραδοθεί το προϊόν της αγγελίας στον αγοραστή και ολοκληρωθεί επιτυχώς η αγοραπωλησία, η μεταφορική εταιρία ενημερώνει το Pouliseto.gr. Tο Pouliseto.gr πραγματοποιεί την εκκαθάριση της συναλλαγής το αργότερο μέχρι το τέλος της επομένης ημέρας από την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή και παρακρατώντας τη νόμιμη προμήθεια για την οποία το Pouliseto.gr εκδίδει το νόμιμο παραστατικό συναλλαγής.

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες/μέλη του pouliseto.gr να επιλέξουν έναν ακόμα τρόπο παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων της αγγελίας, και ειδικότερα αυτόν της απευθείας παραλαβής από το χώρο του πωλητή («local pick-up»). Στην περίπτωση όμως που επιλεγεί η δυνατότητα αυτή, η αγορά μέσω local pick-up πραγματοποιείται μόνο με πληρωμή μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, εξαιρουμένης της δυνατότητας πληρωμής με αντικαταβολή. Συγκεκριμένα, μετά την επιλογή της παραλαβής μέσω local pick-up και την ολοκλήρωση της πληρωμής από τον αγοραστή, αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το Pouliseto.gr τα στοιχεία των συναλλασσομένων (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου κλπ.) προκειμένου τα μέρη να επικοινωνήσουν απευθείας μεταξύ τους και να ορίσουν τον ακριβή τόπο και χρόνο παράδοσης και παραλαβής του προϊόντος. Το Pouliseto.gr ενημερώνει ταυτόχρονα τον αγοραστή ότι αφού παραλάβει επιτυχώς το προϊόν, θα πρέπει να αποστείλει στο Pouliseto.gr ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία, να υλοποιηθεί η εκκαθάριση της συναλλαγής το αργότερο μέχρι το τέλος της επομένης ημέρας από την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας και να πιστωθούν από το Pouliseto.gr τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή, παρακρατώντας τη νόμιμη προμήθεια για την οποία το Pouliseto.gr εκδίδει το νόμιμο παραστατικό συναλλαγής.

Στην περίπτωση κατά την οποία προϊόν αγγελίας έχει πωληθεί, χωρίς ο πωλητής να έχει ανανεώσει και ενημερώσει την εφαρμογή ως προς την πώλησή του, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο προϊόν να εμφαίνεται διαθέσιμο προς πώληση και να έχει αγοραστεί και από δεύτερο ενδιαφερόμενο αγοραστή, αυτομάτως τα χρήματα επιστρέφουν στον τελευταίο αγοραστή χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Ο πωλητής θα βαθμολογηθεί αρνητικά από το Pouliseto.gr για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον το ανωτέρω περιστατικό συμβεί άπαξ. Στην περίπτωση όμως που ο συγκεκριμένος χρήστης επαναλάβει την ανωτέρω συμπεριφορά, τότε το Pouliseto.gr δύναται να προβεί στην οριστική διαγραφή του χρήστη, χωρίς καμία νέα ειδοποίηση.

Στην περίπτωση, που το προϊόν το οποίο παραλαμβάνει ο αγοραστής δεν είναι το ίδιο προϊόν ούτε έχει τις ίδιες προδιαγραφές με το προϊόν που δημοσιεύθηκε στην αγγελία από τον πωλητή, (δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόβλεψη, τυχόν φυσικές φθορές ή πραγματικό ελάττωμα του προϊόντος) τότε σε αυτή και ΜΟΝΟ την περίπτωση δύναται ο αγοραστής να μην δεχθεί την παραλαβή του προϊόντος και να το επιστρέψει στον πωλητή, με τα μεταφορικά έξοδα να επιβαρύνουν τον πωλητή και με την υποχρέωση να εξοφληθούν πριν την παράδοση επιστροφής. Τα χρήματα από το αντίτιμο της αγοραπωλησίας, που δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, επιστρέφονται το αργότερο την επόμενη ημέρα στον αγοραστή, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Επίσης, για τις αγοραπωλησίες που πραγματοποιούνται με τη χρήση της δυνατότητας local pick-up, επισημαίνεται στους χρήστες/μέλη ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αγορά για οποιοδήποτε λόγο, τα χρήματα επιστρέφονται αυτομάτως στην κάρτα του αγοραστή εντός 2-3 εργάσιμων ημερών από την σχετική ενημέρωση προς το Pouliseto.gr περί μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ισχύουν οι υπόλοιποι όροι χρήσης. To Pouliseto.gr διατηρεί τα στοιχεία των εκάστοτε τραπεζικών λογαριασμών που γνωστοποιεί σε αυτό ο πωλητής, για την περίοδο που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της συλλογής και της επεξεργασίας τους, ήτοι την ολοκλήρωση της εκάστοτε συναλλαγής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω περιόδου τα ανωτέρω στοιχεία διαγράφονται.

Συνιστάται προς τους χρήστες της εφαρμογής να δηλώνουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές το έσοδο από την πώληση των προϊόντων.

Τα αντικείμενα θα μεταφέρονται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, συνεργαζόμενης με το Pouliseto.gr, βάσει σύμβασης. Τα αντικείμενα πρέπει να παραδίδονται στην εταιρία ταχυμεταφορών καταλλήλως συσκευασμένα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών δύναται να αρνηθεί παραλαβή των αντικειμένων λόγω ελλιπούς συσκευασίας.

4.2 Αγοραπωλησιες μεσω τριτων παροχων/ ηλεκτρονικων καταστηματων

Εφόσον ο αγοραστής επιλέξει την αγοραπωλησία μέσω τρίτων παρόχων/ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω του Pouliseto.gr, το οποίο όπως προαναφέρθηκε λειτουργεί ως μεσάζων, θα πρέπει στη συνέχεια να επιλέξει και στην περίπτωση αυτή έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής, δηλαδή αυτόν της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ή της αντικαταβολής.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής από τον αγοραστή, το Pouliseto.gr ενημερώνει τον τρίτο πάροχο/ηλεκτρονικό κατάστημα ότι το προϊόν πουλήθηκε προκειμένου στη συνέχεια ο τρίτος πάροχος/ηλεκτρονικό κατάστημα να δρομολογήσει τη συλλογή και συσκευασία της παραγγελίας και να εκδώσει το απαραίτητο φορολογικό παραστατικό (ήτοι απόδειξη λιανικής πώλησης ή οποιοδήποτε άλλο φορολογικό στοιχείο αντικαθιστά νομίμως την απόδειξη λιανικής πώλησης).

Αφού το προϊόν της παραγγελίας είναι έτοιμο προς αποστολή, η εταιρία ταχυμεταφορών, συνεργαζόμενη με το Pouliseto.gr βάσει σύμβασης, επικοινωνεί με τον αγοραστή για να καθοριστεί ο ακριβής τόπος και χρόνος για την παράδοση του προϊόντος της παραγγελίας. Αν ο αγοραστής για οποιοδήποτε λόγο, που αφορά στο πρόσωπό του, δεν παραλάβει το προϊόν στον καθορισμένο τόπο και κατά τον συγκεκριμένο χρόνο που είχε προκαθοριστεί, από την μεταφορική εταιρία, με αποτέλεσμα να πρέπει να επανακαθοριστεί νέος τόπος και χρόνος παράδοσης του προϊόντος, τότε ο αγοραστής επιβαρύνεται με έξτρα χρέωση, την οποία καθορίζει η μεταφορική.

Με την παράδοση του προϊόντος της παραγγελίας στον αγοραστή, ολοκληρώνεται επιτυχώς η αγοραπωλησία. Ο αγοραστής, επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

Οι χρήστες/μέλη δικαιούνται να υπαναχωρήσουν αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση που πραγματοποιήθηκε από τους τρίτους παρόχους/ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω του pouliseto.gr, κατόπιν αποστολής σχετικής γραπτής ενημέρωσης προς το pouliseto.gr., αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση (Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013).

Η προθεσμία αυτή εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων από τον αγοραστή - χρήστη. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή από τον αγοραστή – χρήστη της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στο pouliseto.gr, το οποίο, ενεργώντας ως μεσάζων, αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων από τον αγοραστή – χρήστη και την αποστολή τους στον τρίτο πάροχο/ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο τελευταίος, ως προμηθευτής, αναλαμβάνει την τυχόν ζητηθείσα διαδικασία αντικατάστασης των προϊόντων.

Εφόσον ο χρήστης/μέλος ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του με τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λάβει από το Pouliseto.gr επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και ενημέρωση για τον τρόπο, τόπο και χρόνο παραλαβής των επιστρεφόμενων προϊόντων.

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του αγοραστή-χρήστη με συνεργαζόμενο μεταφορέα του pouliseto.gr.  Σε περίπτωση, όμως, που η επιστροφή προϊόντος οφείλεται σε λανθασμένη εκτέλεση της παραγγελίας από την πλευρά του τρίτου παρόχου/ηλεκτρονικού καταστήματος, ο τελευταίος αναλαμβάνει το κόστος αντικατάστασης και αποστολής του προϊόντος στον αγοραστή-χρήστη.

Εφόσον με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης επιστρέφεται το προϊόν, τότε αφού παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται με επιβάρυνση του τρίτου παρόχου/ηλεκτρονικού καταστήματος (προμηθευτή) στον αγοραστή-χρήστη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (π.χ. καταβεβλημένων εξόδων παράδοσης, τιμήματος) με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον αγοραστή - χρήστη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν. Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων θα εκπληρώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η τοποθέτηση συστατικών μερών (π.χ. μελάνια, toner κ.λπ.) πάνω στο προϊόν.
 • Στις περιπτώσεις που τα παραδιδόμενα προϊόντα είναι φορείς ήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή λογισμικού και έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους
 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ. ξυριστικές/αποτριχωτικές μηχανές, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, μαγειρικά σκεύη κ.λπ.).
 • Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του αγοραστή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης. 
 • Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, καθόσον ο αγοραστής έχει αναγνωρίσει ήδη κατά την παραγγελία, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εφόσον η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως.
 • Στις περιπτώσεις αγαθών, που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση και εν γένει σε περίπτωση αναλώσιμων προϊόντων εφόσον αυτά έχουν ανοιχτεί (π.χ. αναλώσιμα εκτυπωτή που έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους).

5. Προμήθειες

Η επιλογή αγοραπωλησίας προϊόντος, μέσω hand-to-hand πληρωμής του αντιτίμου του στον πωλητή χωρίς την χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής πληρωμής της πλατφόρμας του Pouliseto.gr δεν επιφέρει καμία επιπλέον επιβάρυνση στους αντισυμβαλλόμενους και οι όροι χρήσης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν. Σε περίπτωση όμως, που ο αγοραστής επιλέξει την αγορά προϊόντος μέσω του Pouliseto.gr, κάνοντας δηλαδή χρήση της ηλεκτρονικής πληρωμής της συγκεκριμένης εφαρμογής ή της αντικαταβολής, τότε ο πωλητής αποδέχεται και επιτρέπει αυτόματα την παρακράτηση προκαθορισμένου ποσού, το οποίο θα προκύψει από την συναλλαγή, ως προμήθεια. Το Pouliseto.gr τιμολογεί το παρακρατημένο ποσό προμήθειας, για το οποίο θα εκδίδει και το νόμιμο παραστατικό συναλλαγής και εν συνεχεία το αφαιρεί από το συνολικό τίμημα, αποδίδοντας το υπολειπόμενο τίμημα στον πωλητή. Το ποσοστό των προμηθειών διαμορφώνεται ως εξής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:

 • Από 1€ έως 10€, η προμήθεια είναι fix στο 1€.
 • Από 10.01€ έως 100€, η προμήθεια είναι 12%
 • Από 101€ έως 200€, η προμήθεια είναι 11%
 • Από 201€ έως 400€, η προμήθεια είναι 10%
 • Από 401€ έως 1.500€, η προμήθεια είναι 8%
 • Από 1.501€ έως 1.000.000€+ η προμήθεια είναι 7%

6. Επικοινωνία («chat»)

Οι χρήστες/μέλη έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν απευθείας μεταξύ τους αλλά και με τους τρίτους παρόχους/ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω του ειδικού εργαλείου της πλατφόρμας του pouliseto.gr (εργαλείο chat). Το chat αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ πωλητών/τρίτων παρόχων/ηλεκτρονικών καταστημάτων και αγοραστών.

Το Pouliseto.gr ως πάροχος του συγκεκριμένου εργαλείου επικοινωνίας στην πλατφόρμα του, επιτρέπει μόνο την επικοινωνία για τις ανάγκες της εκάστοτε συναλλαγής μεταξύ των μερών και αναφορικά με το προϊόν της συναλλαγής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι χρήστες μπορούν να θέτουν ερωτήματα ως προς το προϊόν συναλλαγής, να ζητούν και να δίδουν διευκρινίσεις, να ζητούν και να δέχονται φωτογραφίες των προϊόντων κλπ.

Δεν επιτρέπεται η αποστολή προσωπικών στοιχείων από κανέναν συνομιλητή, ούτε η χρήση του εργαλείου επικοινωνίας για επικοινωνία άσχετη με τη συναλλαγή και το προϊόν. Το Pouliseto.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο της επικοινωνίας και των ανταλλασσόμενων μέσω του ειδικού εργαλείου της πλατφόρμας του μηνυμάτων και να το εγκρίνει ή απορρίπτει πριν την εμφάνιση/αποστολή του, προκειμένου να διατηρηθεί ομαλή και ασφαλής η διεξαγωγή της επικοινωνίας.

7. Περιορισμός ευθύνης Pouliseto.gr

Το Pouliseto.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα της εφαρμογής να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της εφαρμογής ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της εφαρμογής καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

8. Αποκλεισμός Ευθύνης Pouliseto.gr

A. Το Pouliseto.gr είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή και απευθύνονται στο καταναλωτικό κοινό ενώ, σε καμία περίπτωση, δεν υποκρύπτουν προτροπή του Pouliseto.gr για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων κ.λπ.). Το Pouliseto.gr αναλαμβάνει επίσης την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου της εφαρμογής, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτής. Κατόπιν τούτων, το εκάστοτε μέλος χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες της εφαρμογής συνετά και υπεύθυνα αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Στην περίπτωση της μη εκπλήρωσης της παραγγελίας του Αγοραστή, της μη παράδοσης ή παροχής ή μη προσήκουσας ή/και εμπρόθεσμης παράδοσης ή παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ή της ύπαρξης ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων των ανωτέρω, ή για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία, την ευθύνη έναντι του Αγοραστή αναλαμβάνει το Pouliseto.gr.

Το Pouliseto.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται μέσω της πλατφόρμας, αλλά ενημερώνει προσηκόντως και εγκαίρως για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή και αναλαμβάνει, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους καταναλωτές περί της μη διαθεσιμότητας των αγαθών.

Ο εκάστοτε συνεργαζόμενος πωλητής συμφωνεί να αποζημιώσει πλήρως το Pouliseto.gr και τους συνεργάτες του για επιστροφές χρημάτων, σφάλματα στην έκδοση επιστροφών χρημάτων, αλλά και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Pouliseto.gr λόγω υπαιτιότητας του συνεργαζόμενου πωλητή.

Οποιαδήποτε διαφορά ή αμφισβήτηση ήθελε ανακύψει, θα επιλύεται αποκλειστικά μεταξύ του Pouliseto.gr και του συνεργαζόμενου πωλητή.»

Β. Το Pouliseto.gr δεν προσπορίζεται κανένα επιπλέον οικονομικό όφελος, εκτός από την νόμιμη προμήθεια που παρακρατεί από τον πωλητή, σε περίπτωση που η αγοραπωλησία γίνει μέσω του Pouliseto.gr και μόνον. Σε περίπτωση που το αντικείμενο πωληθεί με απευθείας συναλλαγή (hand-to-hand) μεταξύ αγοραστή και πωλητή ισχύουν οι παρόντες όροι ως έχουν, χωρίς καμία ευθύνη του διαμεσολαβητή.

9. Απαγορευμένα προϊόντα

Το Pouliseto.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του ελέγχου, ώστε τα προϊόντα των αγγελιών να είναι καθόλα νόμιμα. Ουδεμία ευθύνη έχει αν ανέβουν τέτοιου είδους αγγελίες. Οποιαδήποτε τέτοια αγγελία πέσει στην αντίληψη μας θα διαγράφεται άμεσα. Ακολουθεί λίστα απαγορευμένων προϊόντων:

 • Ναρκωτικά και καπνός 
 • Τρόφιμα
 • Τζόγος και στοιχήματα
 • Πορνογραφικό υλικό
 • Φαρμακευτικά προϊόντα
 • Προϊόντα για αναμετάδοση που χρησιμοποιούνται από τις αρχές ασφαλείας
 • Τραπεζικές μετοχές και τίτλοι ή μετοχές, πιστωτικές κάρτες

 • Κλεμμένα αντικείμενα
 • Αρχαία Αντικείμενα
 • Ανθρώπινα μέλη και όργανα
 • Προσβλητικό υλικό

10. Προφίλ Χρηστών και Αξιολόγηση

Οι χρήστες της εφαρμογής, που επιθυμούν να πωλήσουν ή να αγοράσουν προϊόντα μέσω της εφαρμογής είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα αληθή στοιχεία τους, τα οποία απαιτούνται από την εφαρμογή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ψευδή στοιχεία και τούτο γίνει αντιληπτό από τους διαχειριστές της εφαρμογής, οι τελευταίοι θα προχωρούν στην άμεση και οριστική διαγραφή του χρήστη.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αγοραστής και πωλητής μπορούν να προβούν σε εκατέρωθεν αξιολογήσεις μόνο για το προϊόν της συναλλαγής. Τα σχόλια και οι βαθμολογίες υπόκεινται σε έγκριση, πριν τη δημοσίευση τους από το Pouliseto.gr. Η αξιολόγηση κυμαίνεται από ένα (1) έως πέντε (5) αστέρια, ξεκινώντας από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη βαθμολογία.

Οι διαχειριστές της εφαρμογής μπορούν να προβούν στην οριστική διαγραφή του χρήστη, όταν η βαθμολογία του τελευταίου είναι κάτω από δύο αστέρια. Με τη διαγραφή του χρήστη, διαγράφονται αυτομάτως και όλες οι δημοσιευμένες αγγελίες του.

11. Ευθύνη από διαφήμιση

Το Pouliseto.gr ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στην εφαρμογή καθώς επίσης και με την επικοινωνία του μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο Pouliseto.gr. Περαιτέρω το Pouliseto.gr δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

12. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Pouliseto.gr, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων, λογοτύπων, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Pouliseto.gr, διατίθενται δε στα μέλη του αυστηρά για προσωπική χρήση.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου της εφαρμογής. Το μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Το μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στο Pouliseto.gr αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω το μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί το Pouliseto.gr από αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλες οι διαφορές μεταξύ του Pouliseto.gr και ενός υφισταμένου μέλους σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.