Γενικοί όροι χρήσης

1. Πεδίο Εφαρμογής και ισχύς

Οι Γενικοί Όροι του Pouliseto.gr καθώς και οι βάσει αυτών δεσμευτικοί κανονισμοί οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα με το παρόν, και συγκεκριμένα, η δήλωση προστασίας δεδομένων ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Pouliseto.gr και τη συμβατική σχέση μεταξύ του Pouliseto.gr και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο Pouliseto.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του Pouliseto.gr. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στην εφαρμογή και η χρήση των υπηρεσιών του Pouliseto.gr λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το Pouliseto.gr παρέχει στους επισκέπτες – μέλη της εφαρμογής πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κλπ.

Το Pouliseto.gr θέτει την εφαρμογή Pouliseto.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά και την απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων από τα ίδια τα μέλη ή και από επισκέπτες.

Ο εκάστοτε επισκέπτης - μέλος της εφαρμογής παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη - χρήση των σελίδων και υπηρεσιών της εφαρμογής, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Το Pouliseto.gr διατηρεί ανεπιφύλακτα  το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των εκάστοτε όρων χρήσης, με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες- μέλη του. Όλοι οι όροι χρήσης μαζί με τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών ισχύουν απαρεγκλίτως για όλα τα μέλη του Pouliseto.gr, τα οποία αποδέχονται τους όρους καθ’ ολοκληρίαν καθώς δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται η εν μέρει αποδοχή των όρων χρήσης του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης, τα μέλη θα ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής και της ιστοσελίδας, η δε ισχύς των τροποποιηθέντων όρων θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών στην εφαρμογή και στην ιστοσελίδα. Κάθε μέλος - επισκέπτης  του Pouliseto.gr αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης και λειτουργίας της εφαρμογής, όπως αυτοί διατυπώνονται κάθε φορά. Σε περίπτωση  που οιοσδήποτε εν δυνάμει χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης και λειτουργίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και εφαρμογής οφείλει να μην τη χρησιμοποιεί.

Η χρήση της εφαρμογής διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού - Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για το εκάστοτε μέλος - επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως το μέλος - επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της εφαρμογής σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων μελών - επισκεπτών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής.

2. Αγορά στο pouliseto.gr

Α. Σκοπος

Το Pouliseto.gr θέτει την εφαρμογή Pouliseto.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά και την απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων από τα ίδια τα μέλη ή και από επισκέπτες.

Β. Χρηση με αποκλειστικη ιδια ευθυνη των μελων

Στη συγκεκριμένη αγορά τα μέλη μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταξύ τους αγοραπωλησίες με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι αγοραπωλησίες που συνάπτονται μεταξύ των μελών δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τα μέρη αυτά. Η δε πραγματοποίηση της αγοραπωλησίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πωλητή και του αγοραστή. Το Pouliseto.gr σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο στις αγοραπωλησίες αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών από τις αγοραπωλησίες που συνάπτουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται. Εξυπακούεται ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών σε σχέση με την μεταξύ τους αγοραπωλησία εξακολουθούν να ισχύουν και να τα δεσμεύουν κατά τα νομίμως προβλεπόμενα καθώς και κατά τις περί πωλήσεως διατάξεις του ΑΚ ακόμα και σε περίπτωση της για οποιαδήποτε λόγο διακοπής ή παύσης λειτουργίας του Pouliseto.gr.


Γ. Νομικη υποσταση του pouliseto.gr

Το Pouliseto.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών για την αγοραπωλησία των προϊόντων. Το Pouliseto.gr, οι εκπρόσωποι και οι εργαζόμενοι του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές. Το Pouliseto.gr προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτά έκαστο μέλος στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα.

α) Το Pouliseto.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το Pouliseto.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας

β) Επίσης το Pouliseto.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αναρτούν προς πώληση τα μέλη της. Το Pouliseto.gr συνιστά στα μέλη του να ελέγχουν διαρκώς τον κατάλογο με τα απαγορευμένα προϊόντα  ο οποίος εμπλουτίζεται συνέχεια και δεσμεύει τα μέλη αφού η ανάρτηση προς πώληση προϊόντων από τον κατάλογο αυτό απαγορεύεται! Σε κάθε περίπτωση το Pouliseto.gr συνιστά την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνον νομίμων προϊόντων καθώς και αυθεντικών προϊόντων και προϊόντων στα οποία έχει δικαίωμα διάθεσής τους ο χρήστης/μέλος. Η διάθεση προϊόντων που είναι απομιμήσεις, παραποιημένα προϊόντα, ρέπλικες (στο εξής μη αυθεντικά προϊόντα) απαγορεύεται, οι δε χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το Pouliseto.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται) στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη και για την ύπαρξη μη αυθεντικών προϊόντων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας.

3. Όροι εγγραφής και λύσης μελών

Με την εγγραφή στο Pouliseto.gr, δηλ. με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχειών και την αποδοχή των Γενικών Όρων, ο ενδιαφερόμενος γίνεται «Μέλος» του. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη.

Ουδεμία συνδρομή απαιτείται για την εγγραφή, τη συμμετοχή ως μέλος, τη χρήση της εφαρμογής Pouliseto.gr ή την παροχή υπηρεσιών από το Pouliseto.gr. Το Pouliseto.gr δύναται ανά πάσα στιγμή αναιτιολογήτως  να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια ή όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα του Pouliseto.gr να διακόψει την χρήση του κωδικού πρόσβασης στις υπηρεσίες της εφαρμογής και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών της εφαρμογής κάθε φορά που θεωρεί ότι οι χρήστες έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

Έκαστο μέλος φέρει το ίδιο την ευθύνη και το Pouliseto.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του ίδιου του μέλους αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και την ιδιότητά του ως νομικού ή φυσικού προσώπου, ως ιδιώτη, ως προμηθευτή/επιχείρηση ή ως επιτηδευματία. Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του Pouliseto.gr ως πωλητής είναι η εγγραφή ως μέλους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων. Το μέλος που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της εφαρμογής θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στην εφαρμογή στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει επιμελώς το Pouliseto.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

Η λύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με email στο [email protected] Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του Pouliseto.gr επιβεβαιώνει μέσω email την ακύρωση της συμμετοχής και κλείνει τον αντίστοιχο λογαριασμό.

4. Διαδικασία Συναλλαγής

Εφόσον ο αγοραστής επιλέξει την αγοραπωλησία μέσω του Pouliseto.gr, θα πρέπει στη συνέχεια να επιλέξει έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής. Οι τρόποι πληρωμής είναι μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας και μέσω αντικαταβολής. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής από τον αγοραστή, αυτομάτως ένα mail από το Pouliseto.gr ενημερώνει τον πωλητή, ότι το αντικείμενο του πουλήθηκε και σύντομα θα επικοινωνήσει η μεταφορική εταιρία για να ορισθεί o ακριβής τόπος και χρόνος παραλαβής του προϊόντος. Ο πωλητής υποχρεούται να παραδίδει το προϊόν συσκευασμένο στην μεταφορική εταιρία και ευθύνεται πλήρως για το περιεχόμενο του και την περιγραφή / δήλωση αυτού». Εάν ο πωλητής για οποιοδήποτε λόγο, που αφορά στο πρόσωπό του, δεν παρέδωσε το προϊόν στο καθορισμένο τόπο και κατά τον συγκεκριμένο χρόνο που είχε προκαθοριστεί στην μεταφορική εταιρία, με αποτέλεσμα να πρέπει να επανακαθοριστεί νέος τόπος και χρόνος παραλαβής του προϊόντος, τότε ο πωλητής επιβαρύνεται με έξτρα χρέωση, την οποία καθορίζει η μεταφορική.

Αφού παραληφθεί το προϊόν της αγγελίας η μεταφορική εταιρία επικοινωνεί με τον αγοραστή για να καθοριστεί ο ακριβής τόπος και χρόνος για την παράδοση του προϊόντος της αγγελίας. Αν ο αγοραστής για οποιοδήποτε λόγο, που αφορά στο πρόσωπό του, δεν παραλάβει το προϊόν στον καθορισμένο τόπο και κατά τον συγκεκριμένο χρόνο που είχε προκαθοριστεί, από την μεταφορική εταιρία, με αποτέλεσμα να πρέπει να επανακαθοριστεί νέος τόπος και χρόνος παράδοσης του προιόντος, τότε ο αγοραστής επιβαρύνεται με έξτρα χρέωση, την οποία καθορίζει η μεταφορική.

Αφού παραδοθεί το προϊόν της αγγελίας στον αγοραστή και ολοκληρωθεί επιτυχώς η αγοραπωλησία, η μεταφορική εταιρία ενημερώνει το Pouliseto.gr. Tο Pouliseto.gr πραγματοποιεί την εκκαθάριση της συναλλαγής το αργότερο μέχρι το τέλος της επομένης ημέρας από την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή και παρακρατώντας τη νόμιμη προμήθεια για την οποία το Pouliseto.gr εκδίδει το νόμιμο παραστατικό συναλλαγής.

Στην περίπτωση κατά την οποία προϊόν αγγελίας έχει πωληθεί, χωρίς ο πωλητής να έχει ανανεώσει και ενημερώσει την εφαρμογή ως προς την πώλησή του, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο προϊόν να εμφαίνεται διαθέσιμο προς πώληση και να έχει αγοραστεί και από δεύτερο ενδιαφερόμενο αγοραστή, αυτομάτως τα χρήματα επιστρέφουν στον τελευταίο αγοραστή χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Ο πωλητής θα βαθμολογηθεί αρνητικά από το Pouliseto.gr για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εφόσον το ανωτέρω περιστατικό συμβεί άπαξ. Στην περίπτωση όμως που ο συγκεκριμένος χρήστης επαναλάβει την ανωτέρω συμπεριφορά, τότε το Pouliseto.gr δύναται να προβεί στην οριστική διαγραφή του χρήστη, χωρίς καμία νέα ειδοποίηση.

Στην περίπτωση, που το προϊόν το οποίο παραλαμβάνει ο αγοραστής δεν είναι το ίδιο προϊόν ούτε έχει τις ίδιες προδιαγραφές με το προϊόν που δημοσιεύθηκε στην αγγελία από τον πωλητή, (δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόβλεψη, τυχόν φυσικές φθορές ή πραγματικό ελάττωμα του προϊόντος) τότε σε αυτή και ΜΟΝΟ την περίπτωση δύναται ο αγοραστής να μην δεχθεί την παραλαβή του προϊόντος και να το επιστρέψει στον πωλητή, με τα μεταφορικά έξοδα να επιβαρύνουν τον πωλητή και με την υποχρέωση να εξοφληθούν πριν την παράδοση επιστροφής. Τα χρήματα από το αντίτιμο της αγοραπωλησίας, που δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, επιστρέφονται το αργότερο την επόμενη ημέρα στον αγοραστή, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ισχύουν οι υπόλοιποι όροι χρήσης.
To Pouliseto.gr διατηρεί τα στοιχεία των εκάστοτε τραπεζικών λογαριασμών που γνωστοποιεί σε αυτό ο πωλητής, για την περίοδο που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της συλλογής και της επεξεργασίας τους, ήτοι την ολοκλήρωση της εκάστοτε συναλλαγής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω περιόδου τα ανωτέρω στοιχεία διαγράφονται.

Συνιστάται προς τους χρήστες της εφαρμογής να δηλώνουν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές το έσοδο από την πώληση των προϊόντων.

Τα αντικείμενα θα μεταφέρονται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, συνεργαζόμενης με το Pouliseto.gr, βάσει σύμβασης. Τα αντικείμενα πρέπει να παραδίδονται στην εταιρία ταχυμεταφορών καταλλήλως συσκευασμένα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών δύναται να αρνηθεί παραλαβή των αντικειμένων λόγω ελλιπούς συσκευασίας.

5. Προμήθειες

Η επιλογή  αγοραπωλησίας προϊόντος, μέσω hand-to-hand πληρωμής του αντιτίμου του στον πωλητή χωρίς την χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής πληρωμής της πλατφόρμας του Pouliseto.gr δεν επιφέρει καμία  επιπλέον επιβάρυνση στους αντισυμβαλλόμενους και οι όροι χρήσης παραμένουν σε ισχύ, ως έχουν. Σε περίπτωση όμως, που ο αγοραστής επιλέξει την αγορά προϊόντος μέσω του Pouliseto.gr, κάνοντας δηλαδή χρήση της ηλεκτρονικής πληρωμής της συγκεκριμένης εφαρμογής ή της αντικαταβολής, τότε ο πωλητής αποδέχεται και επιτρέπει αυτόματα την παρακράτηση προκαθορισμένου ποσού, το οποίο θα προκύψει από την συναλλαγή, ως προμήθεια. Το Pouliseto.gr τιμολογεί το παρακρατημένο ποσό  προμήθειας, για το οποίο θα εκδίδει και το νόμιμο παραστατικό συναλλαγής και εν συνεχεία το αφαιρεί από το συνολικό τίμημα, αποδίδοντας το υπολειπόμενο τίμημα στον πωλητή. Το ποσοστό των προμηθειών διαμορφώνεται ως εξής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:

 • Από 1€ έως 10€, η προμήθεια είναι fix στο 1€.
 • 
Από 10.01€ έως 100€, η προμήθεια είναι 12%
 • 
Από 101€ έως 200€, η προμήθεια είναι 11%

 • Από 201€ έως 400€, η προμήθεια είναι 10%

 • Από 401€ έως 500€, η προμήθεια είναι 8%
 • 
Από 501€ έως 800€, η προμήθεια είναι 8%
 • 
Από 801€ έως 1.500€, η προμήθεια είναι 8%
 • Από 1.501€ έως 3.000€, η προμήθεια είναι 7%

 • Από 3.001€ έως 1.000.000€+ η προμήθεια είναι 7%

6. Περιορισμός ευθύνης Pouliseto.gr

Το Pouliseto.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα της εφαρμογής να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της εφαρμογής ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της εφαρμογής καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

7. Αποκλεισμός Ευθύνης Pouliseto.gr

A. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Pouliseto.gr, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του μέλους και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ούτε υποκρύπτουν προτροπή του Pouliseto.gr για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων κ.λπ.). Το Pouliseto.gr αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου της εφαρμογής, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτής. Κατόπιν τούτων το εκάστοτε μέλος χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες της εφαρμογής αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Β. Το Pouliseto.gr ΔΕΝ αποκτά καθοιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή ή του αγοραστή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία αγοραπωλησίας των προϊόντων τρίτων. Συνεπώς, το Pouliseto.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το είδος και την ποιότητα των προϊόντων, που υποσχέθηκε να παρέχει ο πωλητής. Το Pouliseto.gr δεν προσπορίζεται κανένα επιπλέον οικονομικό όφελος, εκτός από την νόμιμη προμήθεια που παρακρατεί από τον πωλητή, σε περίπτωση που η αγοραπωλησία γίνει μέσω του Pouliseto.gr και μόνον. Σε περίπτωση που το αντικείμενο πωληθεί με απευθείας συναλλαγή (hand-to-hand) μεταξύ αγοραστή και πωλητή ισχύουν οι παρόντες όροι ως έχουν, χωρίς καμία ευθύνη του διαμεσολαβητή. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά το Pouliseto.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στα προϊόντα, για την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς επίσης και για το εάν  η ποιότητα των προϊόντων του πωλητή  ανταποκρίθηκε στην περιγραφή που είχε τεθεί στην ιστοσελίδα κατά την διάρκεια της προσφοράς. Σε περίπτωση που ήθελε προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των χρηστών, είτε αυτοί ενεργούν ως πωλητές είτε ως αγοραστές, συμφωνείται ρητά ότι το Pouliseto.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, ως εκ τούτου δεν υφίσταται καμία υποχρέωση εκ μέρος του Pouliseto.gr για παροχή αστικής αποκατάστασης, αποζημίωσης ή καταβολή εξόδων στους χρήστες του.

8. Απαγορευμένα προϊόντα

Το Pouliseto.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του ελέγχου, ώστε τα προϊόντα των αγγελιών να είναι καθόλα νόμιμα. Ουδεμία ευθύνη έχει αν ανέβουν τέτοιου είδους αγγελίες. Οποιαδήποτε τέτοια αγγελία πέσει στην αντίληψη μας θα διαγράφεται άμεσα. Ακολουθεί λίστα απαγορευμένων προϊόντων:

 • Ναρκωτικά και καπνός
 • Τρόφιμα
 • Τζόγος και στοιχήματα
 • Πορνογραφικό υλικό
 • Φαρμακευτικά προϊόντα
 • Προϊόντα για αναμετάδοση που χρησιμοποιούνται από τις αρχές ασφαλείας
 • Τραπεζικές μετοχές και τίτλοι ή μετοχές, πιστωτικές κάρτες

 • Κλεμμένα αντικείμενα
 • Αρχαία Αντικείμενα
 • Ανθρώπινα μέλη και όργανα
 • Προσβλητικό υλικό

9.Προφίλ Χρηστών και Αξιολόγηση

Οι χρήστες της εφαρμογής, που επιθυμούν να πωλήσουν ή να αγοράσουν προϊόντα μέσω της εφαρμογής είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα αληθή στοιχεία τους, τα οποία απαιτούνται από την εφαρμογή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ψευδή στοιχεία και τούτο γίνει αντιληπτό από τους διαχειριστές της εφαρμογής, οι τελευταίοι θα προχωρούν στην άμεση και οριστική διαγραφή του χρήστη.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αγοραστής και πωλητής μπορούν να προβούν σε εκατέρωθεν αξιολογήσεις μόνο για το προϊόν της συναλλαγής. Τα σχόλια και οι βαθμολογίες υπόκεινται σε έγκριση, πριν τη δημοσίευση τους από το Pouliseto.gr. Η αξιολόγηση κυμαίνεται από ένα (1) έως πέντε (5) αστέρια, ξεκινώντας από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη βαθμολογία.

Οι διαχειριστές της εφαρμογής μπορούν να προβούν στην οριστική διαγραφή του χρήστη, όταν η βαθμολογία του τελευταίου είναι κάτω από δύο αστέρια. Με τη διαγραφή του χρήστη, διαγράφονται αυτομάτως και όλες οι δημοσιευμένες αγγελίες του.

10. Ευθύνη από διαφήμιση

Το Pouliseto.gr ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στην εφαρμογή καθώς επίσης και με την επικοινωνία του μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο Pouliseto.gr. Περαιτέρω το Pouliseto.gr δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

11. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Pouliseto.gr, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων, λογοτύπων, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Pouliseto.gr, διατίθενται δε στα μέλη του αυστηρά για προσωπική χρήση.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου της εφαρμογής. Το μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην εφαρμογή.

Το μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στο Pouliseto.gr αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω το μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί το Pouliseto.gr από αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλες οι διαφορές μεταξύ του Pouliseto.gr και ενός υφισταμένου μέλους σχετικά με τους Γενικούς Όρους υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.